Algemene Voorwaarden

Begrippenlijst 
 

Bieder: Alle mensen die een bod doen op de door ons aangeboden producten.

Veilingwinnaar:  De door deze website aangewezen winnaar van de veiling.

Bezoeker: Eenieder die op enig moment de website bezoekt of heeft bezocht. 

Lid: Eenieder die zich met behulp van het elektronische registratieproces op de Website heeft ingeschreven. 

Accounteigenaar: Elk lid heeft een account en is derhalve accounteigenaar.

Arrangement: Alle producten en diensten die door Veilingkans.nl worden geveild.

Waardebon: Het bewijsstuk waarmee een bieder kan aantonen dat hij een veiling heeft gewonnen en als zodanig aanspraak kan maken op hetgeen wat door Veilingkans.nl is geveild.

Website: De website www.veilingkans.nl die ingeschreven staat onder nummer 53420829 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Bod: Het door een bieder geboden bedrag voor een arrangement.

Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder die de site bezoekt, ieder die een bod uitbrengt en ieder die anderszins gebruik maakt van de diensten van Veilingkans.nl.  

1.2  Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

1.3  Veilingkans behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Dit geschiedt door de wijzigingen op de site te plaatsten. Wijzigingen zullen 30 dagen na plaatsing van kracht worden.

1.4  Schrijffouten, foutieve vermeldingen  doch teksten waarbij meerdere interpretaties mogelijk zijn - indien zulks tot een interpretatie leidt en derhalve het arrangement niet kan worden geleverd of aangeboden zoals die door de consument is opgevat, zijn niet bindend voor Veilingkans.nl met dien verstande dat alleen het arrangement kan worden aangeboden, wat door de aanbieder wordt geleverd. 

1.5  Elke bieding geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Het wettelijk verplichte herroepingsrecht van zeven dagen voor diensten gesloten op afstand, is uitgesloten op basis van de wettelijk toegestane uitzonderingen.

1.6  Veilingkans.nl kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid zich voordoet die buiten de macht van Veilingkans.nl voortspruit.

1.7 Deze website treedt op als veilingmeester van alle veilingen die op haar website worden geplaatst.

Artikel 2. Biedingen

2.1 Een door een lid uitgebracht bod impliceert een koopovereenkomst en is derhalve bindend, inhoudende dat wanneer een lid een veiling wint verplicht is om het arrangement te betalen aan Veilingkans.nl.

2.2 Na afloop van de veiling stelt Velingkans.nl de veilingwinnaar op de hoogte voor een zo spoedig mogelijke afwikkeling van het gewonnen arrangement. Dit gebeurt via e-mail.

2.3 Biedingen die worden gedaan die zodanig hoog zijn dat meer dan drie maal de waarde van het arrangement overschrijdt en waaruit Veilingkans.nl met alle redelijkheid kan afleiden dat de bieding abusievelijk is geschiedt, kan men aanspraak maken de bieding aan te laten passen naar een door Veilingkans.nl te bepalen billijk bedrag. Voor deze service worden administratiekosten in rekening gebracht.

2.4 De vijf hoogste biedingen op een veiling worden op de websites van Veilingkans.nl  geplaatst, onder vermelding van naam, tijdstip en het geplaatste bod.

2.5 Veilingkans.nl behoudt zich het recht toe om een veiling vroegtijdig te beëindigen indien daartoe dringende redenen bestaan.

Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden voor veilingdeelname

3.1 Ieder die zich wil registreren op Veilingkans.nl teneinde gebruik te maken van onze veilingdiensten verbindt zich ertoe om bij de registratie alle gegevens die door Veilingkans.nl worden gevraagd juist en naar waarheid in te vullen.  Veilingkans.nl is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Tevens zal van iedere vorm van misbruik aangifte worden gedaan bij de officier van justitie.

3.2 Ieder lid dient 18 jaar of ouder te zijn.

3.3 Elk lid is zelf verantwoordelijk voor biedingen die worden uitgebracht met diens account. Een lid dient dan ook zorg te dragen voor de inloggegevens en de geheimhouding hieromtrent.

3.4 De veilingdiensten van Veilingkans.nl zijn slechts toegankelijk voor leden die ingevolge de Nederlandse wetgeving volledig handelingsbekwaam zijn ofwel gerechtigd zijn om bindende overeenkomsten aan te gaan. Veilingkans.nl verbiedt iedereen die ingevolge de Nederlandse wetgeving handelingsonbekwaam is lid te worden van onze site of anderszins gebruik te maken van onze veilingdiensten. 

Artikel 4. Waardebon

4.1 Wanneer een veiling wordt gewonnen ontvangt de veilingwinnaar een waardebon die per mail wordt gestuurd van het gewonnen arrangement.

4.2 Het reserveren van een arrangement geschiedt bij de aanbieder. Wijzigingen van deze reservering – indien mogelijk – geschiedt eveneens bij de aanbieder. Veilingkans.nl kan geen reserveringen  aanvragen of wijzigen.

4.3 De veilingwinnaar kan de waardebon verzilveren binnen de reserveringstermijn die aangegeven staat op de waardebon. Indien een veilingwinnaar een door hem gewonnen waardebon niet verzilvert binnen de op de waardebon aangegeven geldigheidsduur, dan vervallen alle daaruit voortkomende rechten. Indien er geen geldigheidsduur op de waardebon is vermeld, dan geldt een geldigheidsduur van één jaar.

Artikel 5. Betalingen

5.1 De betaling van de gewonnen veiling van een dienst of product dient binnen 14 dagen na aankoop te geschieden. Zodra het volledige bedrag op de rekening van Veilingkans is bijgeschreven krijgt de veilingwinnaar een waardebon waarmee diens producten of diensten geboekt kan worden.  

5.2 De betaalmethode die op de site wordt gehanteerd is iDeal.

5.3 Indien er door Veilingkans.nl na herinneringen geen betaling kan worden gerealiseerd, dan is de veilingwinnaar alsnog gehouden tot betaling van het arrangement. Veilingkans.nl stuurt een betalingslink na het winnen van een veiling. Bij uitblijven van betaling zal na 3 dagen een herinnering worden gestuurd. Na geen reactie ontvangt men na 1 week een 2de herinnering waarbij er een waarschuwing wordt gegeven voor aanmaningskosten van €9. Een week na de 2de herinnering krijgt de debiteur een aanmaning waarbij €9 aanmaningskosten boven op de hoofdsom in rekening wordt gebracht en waarbij de betalingstermijn 14 dagen bedraagt. Blijft betaling wederom uit en de debiteur blijft in verzuim zijn afgenomen veiling te betalen, dan geeft Veilingkans.nl de vordering uit handen aan een incassobureau waarbij de incassokosten overeenkomstig de wet WIK zullen oplopen tot € 40,- boven op de hoofdsom. Verder zullen alle buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten alsmede - indien van toepassing - daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus volledig bij de veilingwinnaar in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Indien door een technische storing het normale biedingproces bij een veiling is verstoord, is het resultaat van de veiling ongeldig. De hoogste bieder heeft dan geen recht op de waardebon. Veilingkans.nl zal dit zo spoedig mogelijk na ontdekking aan de Bieder kenbaar maken.

6.2 Veilingkans.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien Veilingkans.nl aansprakelijk is voor schade als gevolg van een toe te rekenen tekortkoming naar de consument in de nakoming van de overeenkomst/waardebon zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van het geveilde product, arrangement of dienst.

Artikel 7. Privacy

7.1 Veilingkans.nl respecteert privacy en verstrekt dan ook geen persoonsgegevens aan derden zonder medeweten en toestemming van betrokkene. Veilingkans.nl wijst u erop dat alle gegevens die u in het kader van een lidmaatschap verstrekt slechts wordt gebruikt om het veilingproces in goede banen te leiden. Dit geschiedt conform de regels ingevolge de wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8. Partiële nietigheid of verenigbaarheid

8.1 Mocht een bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig  of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. Het is met name niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Veilingkans.nl  substantiële delen van de Website over te nemen of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.

9.2. Het is niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde HTML-code van de Website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen te wijzigen of te copieren.

9.3. Indien Veilingkans.nl door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

9.4  Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Veilingkans.nl alsmede alle gerelateerde rechten die Veilingkans.nl van rechtswege toekomt overeenkomstig het Nederlands en Europese recht.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgedragen aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland binnen het Arrondissement waar Veilingkans.nl haar statutaire zetel heeft.

OK